www.tengbo9887.com第2位日不落帝国圣上之母,却前后相继遭夫君父亲孙子软禁

卡斯蒂利亚王国的女王储伊莎贝拉公主,伊莎贝拉与费尔南多分别继承了卡斯蒂利亚王国与阿拉贡王国,卡斯蒂利亚王国的女王储伊莎贝拉公主,伊莎贝拉与费尔南多分别继承了卡斯蒂利亚王国与阿拉贡王国